وظایف محوری مدیریت برنامه ‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت برنامه‎ ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد در زیر مجموعه معاونت آموزشی در راستای سند راهبردی دانشگاه و به منظور كمك به انجام رسالت‎های آموزشی تشكیل شده است. ماموریت اصلی این دفتر هدایت فرآیندهای آموزشی دانشگاه با توجه به سیاست‎ های كلان توسعه ملی، منطقه‎ای و محلی، ارزش‎های حاكم بر نظام آموزش عالی كشور، راهبردهای توسعه آموزش عالی كشور، انتظامات جامعه، و هدف‎های دانشگاه فردوسی مشهد مصرح در سند راهبردی دانشگاه، می‎باشد. این ماموریت از طریق فراهم ساختن بستر مناسب برای بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری در دانشگاه انجام خواهد شد. بهبود فرآیند آموزش، مستلزم برنامه‎ریزی، رهبری آموزش مداوم، ارزشیابی، پژوهش و بازنگری مداوم برنامه‎های آموزشی می‎باشد. دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش به منزله بازوی تصمیم‎سازی و برنامه‎ریزی معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی در راستای بهبود فرآیند آموزش و در نتیجه ارتقای رتبه دانشگاه در این حوزه از طریق بهبود كیفیت آموزش در مقاطع تحصیلی و گروه‎های آموزشی و عمل خواهد كرد.

مهم ترین وظایف مدیریت برنامه ‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه در پنج حوزه محوری زیر قابل تجمیع است.

حوزه یك. برنامه ‎ریزی آموزشی
- انجام مطالعات آمایش آموزش عالی در مقیاس دانشگاه فردوسی مشهد به منظور اتكای تصمیمات مربوط به توسعه و تعدیل رشته – دوره‎های آموزشی بر یك مبنای علمی و معتبر
- مطالعه و ارزیابی ضرورت « استمرار وجود»، « توسعه» و یا « حذف» رشته – دوره‎های دایر براساس بازنگری در مطالعات نیازسنجی و اقتضائات سند راهبردی دانشگاه
- طراحی مدل ارتقای كیفیت آموزش در گروه‎های آموزشی
- طراحی و اجرای مدل نیازسنجی گروه‎های آموزشی برای جذب اعضای هیات علمی
- بازنگری و ارزشیابی از نحوه طراحی و اجرای برنامه‎های آموزشی در گروه‎های آموزشی دانشگاه
- طراحی مدل توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه براساس بازنگری و ارزشیابی از میزان پاسخگویی برنامه‎های آموزشی كنونی دانشگاه به انتظارات جامعه
- بازنگری و ارزشیابی از عملكرد دانشگاه در برنامه بازاریابی آموزش عالی در مقیاس محلی و ملی

حوزه دو. برنامه‎ ریزی درسی
- مدیریت برنامه ‎های توسعه‎ای دانشگاه در فرآیند ارزشیابی، بازنگری و تدوین برنامه‎های درسی مطابق با انتظارات وزارت متبوع و نظارت بر اجرای برنامه
- ترغیب و كمك به گروه‎های آموزشی برای بازنگری برنامه‎های درسی و دوره‎های آموزشی و تهیه برنامه درسی جدید به شیوه علمی، متناسب با نیازهای جامعه و انتظارات شغلی داوطلبان تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد
- طراحی و بازنگری بانك برنامه‎های درسی دانشگاه به صورت رایانه‎ای
- فراهم ساختن بستر لازم برای هدایت گروه‎های آموزشی در طراحی برنامه‎ها از وضعیت تك رشته‎ای به سمت چند رشته‎ای
- ارائه مشاوره تخصصی به مدیران گروه‎های آموزشی در حوزه برنامه‎ریزی درسی
- تهیه و اجرای مدل استفاده از رسانه‎های مورد استفاده در تدریس به منظور بهبود سطح كارآمدی آنها
- طراحی و ایجاد شبكه اجتماعی مستقیم و بدون میانجی با دانشجویان به منظور آگاهی از دیدگاه آنان درباره محتوا و چگونگی ارائه برنامه درسی در گروه‎های مختلف آموزشی دانشگاه

حوزه سه. رهبری آموزشی
- انجام مطالعات خاص در قلمرو مدیریت آموزش عالی و راهبری فرآیند رشد و بهبود عملكرد مدیران آموزشی دانشگاه با تاكید بر رشد قابلیت‎های رهبری آموزشی مدیران گروه‎ها
- فعال سازی پنل‎های تخصصی متشكل از مدیران گروه‎های آموزشی با هدف تحقق یادگیری گروهی
- طراحی و استقرار بستر رهبری آموزشی در گروه‎های آموزشی با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی به روش درون زاد یا برخاسته از دل هر گروه آموزشی
- طراحی و اجرای برنامه به‎سازی شایستگی برنامه‎ریزی آموزشی و درسی مدیران گروه‎های آموزشی
- برنامه‎ریزی بهبود عملكرد مدیران گروه‎های آموزشی بر اساس مدل « رهبری تحولی»

حوزه چهار. نظارت و راهنمایی
- نظارت بر عملكرد مدیریتی مدیران گروه‎های آموزشی، عملكرد تدریس اعضای هیات  علمی و عملكرد اجرایی مدیران و كارشناسان آموزش دانشكده‎ها، با هدف ارتقای توانمندی‎های آنان
- فعال ساختن واحد « آموزش یاری» به منظور ارائه مشاوره تخصصی به اعضای هیات علمی تازه استخدام شده و آن دست از اعضاء كه به تشخیص دفتر نظارت و ارزیابی نیازمند مشاوره در طراحی برنامه تدریس، شیوه تدریس، تولید و بهره برداری از رسانه‎های آموزشی، سنجش و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان و سایر مقوله‎های مرتبط با فرآیند یاددهی – یادگیری باشند.
- ارائه مشاوره به منظور بهبود فرآیندهای آموزشی براساس درخواست معاونان آموزشی دانشكده‎ها و مدیران گروه‎های آموزشی
- انتقال دانش حاصل از همكاری گروه‎های آموزشی و ارزیابی اعضای هیات علمی، كارشناسان و دانشجویان در خصوص برنامه‎های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز

حوزه پنج. روابط بین الملل
- برنامه‎ریزی به سمت یك دانشگاه برخوردار از استانداردهای جهانی در حوزه برنامه‎های آموزشی و درسی، زیر ساخت‎های آموزش، قوانین و مقررات و سایر استلزامات این تحول
- ارزیابی تطبیقی استانداردهای برنامه آموزشی رشته‎های مختلف آموزشی دانشگاه با مقیاس‎های بین المللی
- بازنگری و ارزشیابی از عملكرد دانشگاه در برنامه جذب دانشجوی غیرایرانی
- بازنگری و ارزشیابی از عملكرد دانشگاه در برنامه توسعه همكاری‎های آموزشی و عقد قراردادهای همكاری شامل تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه‎های منطقه و جهان
بدیهی است كه به جز این وظایف محوری، فرآیند برنامه‎ریزی و تصمیم سازی در حوزه پر ازدحام معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه، از نظر گستردگی و حجم عملیات و برنامه‎ها، وظیفه‎های به اقتضای شرایط و اضطرار پیش خواهد آمد كه بخشی از توان عملیاتی دفتر را صرف خود خواهد كرد.