معرفی

به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای آئین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی و آموزشی به دانشگاه‎ها (مصوب 1379/2/10وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در دانشگاه فردوسی مشهد اولین جلسه شورای برنا‌مه‌ریزی درسی دانشگاه در تاریخ 1380/6/24  تشکیل شد.

مدیران شورای برنا‌مه‌ریزی درسی دانشگاه از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
محمد رحیمی‌زاده از 1380 تا 1382
فریدون ایرانی از 1382 تا 1389
محمد صال مصلحیان از 1390 تا 1391
علی مقیمی از 1391 تا 1392
سید رضا عطارزاده حسینی از 1392 تا 1393
مرتضی کرمی از 1394 تا 1400
فهیمه شریعتی از 1402 تا کنون

شرح وظایف شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی

1-    ارزیابی و تصویب برنامه‌های درسی رشته‌های مصوب با رعایت آیین‌نامه‌های دوره‌های تحصیلی که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است.
2-    بررسی و تصویب ایجاد رشته‌های جدید متناسب با نیازهای جامعه و تحولات علمی روز
3-    بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه گروه‌های آموزشی، دانشکده‌های دانشکده با توجه به نیاز جامعه
4-    سیاست گذاری جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه
5-    نظارت عالیه بر برنامه درسی اجرا شده توسط اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی
6-    سیاست گذاری در جهت اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی از منظر سواد برنامه درسی
7-    سیاست گذاری برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها در راستای برنامه‌های استراتژیک آموزشی دانشگاه

 ساختار

شورای برنامه ریزی دانشگاه

اعضای شورای برنامه ‎ریزی درسی و آموزشی دانشگاه

فهرست اعضای شورای برنامه ‎ریزی درسی وآموزشی دانشگاه به شرح زیر می‎باشند.

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده
1 دکتر بختیار شعبانی ورکی   رئیس شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه
2 دکتر مقصود امین خندقی   نماینده رئیس شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه
3 دکتر فهیمه شریعتی دبیر شورا
4 دکتر حسین بذر افشان مقدم عضو شورا
5 دکتر مرتضی اکبری عضو شورا
6 دکتر محمدحسین اق خانی عضو شورا
 7 دکتر عباس پرهام عضو شورا
 8 دکتر ناصر پریز عضو شورا
 9 دکتر محمدحسن جوارشکیان عضو شورا
 10 دکتر رضوان حسینقلی زاده عضو شورا
 11 دکتر عبدالرضا سوادی عضو شورا
 12 دکتر حسین صادقی عضو شورا
 13 دکتر جعفر طاهری عضو شورا
14 دکتر علیرضا عابدی سرآسیا عضو شورا
15 دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد عضو شورا
16 دکتر مهدی فیضی عضو شورا
17 دکتر مصطفی قلی زاده عضو شورا
18 دکتر بهزاد قنسولی عضو شورا
19 دکتر محمد کشتی دار عضو شورا
20 دکتر سعید محسنی عضو شورا
21 دکتر سیدحسن مرعشی عضو شورا
22 دکتر هادی وکیلی عضو شورا