قوانین و مقررات

   

 

  آیین نامه‎های مصوب دانشگاه            
     آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه‎های درسی

    آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه‎های درسی ویرایش جدید

       2 

شیوه‌نامه اجرای دوره‌های کهاد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

   3   آئین نامه پایش، ارزیابی و توسعه رشته گرایش های دانشگاه 
4   گزارش توجیهی –تفصیلی برای استفاده از برنامه‎های درسی مصوب وزارت عتف

   (مصوبه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه)

   5     دستورالعمل تکمیل برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

   آیین نامه‎های وزارتی
        1     شرایط و ضوابط ایجاد رشته در کلیه مقاطع
   2   آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی
3 دستورالعمل تدوین برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری