کاربرگ‎ها                                                 

      عنوان‎ کاربرگ
1 طرح درس (نمونه جدید)  (تاریخ بروزرسانی شهریور 1398)
2  طرح درس (نمونه 1)
3 طرح درس (نمونه 2)
4 طرح درس (نمونه 3)
5 طرح درس (نمونه 4)
6 طرح درس کارشناسی (تاریخ بروزرسانی شهریور 1400)

راهنمای تکمیل طرح درس download

روش تدریس (تعاریف و کاربردها) download