شرح وظایف گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه

1-    بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشته‎ های موجود و نیز در صورت نیاز تغییر نام برخی رشته‎ ها در چارچوب آیین نامه‎ های آموزشی دوره ‎های تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه‎ ریزی

2-    بررسی کیفیت آموزشی به منظور ارزیابی علل رشد یا افت تحصیلی دانشجویان

3-    بررسی و اظهارنظر در نحوه تنظیم برنامه‌های درسی دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه

4-    نظارت بر محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به دانشجویان

5-    همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدوین طرح درس و بهبود کیفیت تدریس

6-    ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه

7-    بررسی طرح درس‌ها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود

8-    نظارت بر اجرای برنامه‌های درسی و ارزشیابی

9-    نظارت بر تدوین برنامه‌های درسی در سطح گروه‌‎های آموزشی

10-   همکاری با سایر دانشگاه‌ها در خصوص برنامه‌ریزی درسی

11-   برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی درسی

12-   به روز رسانی سایت اداره برنامه‌ریزی درسی دانشگاه

13-   نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف

14-   نظارت بر تدوین مقررات و برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف

15-   ارتقای دانش برنامه‌ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه