مدت زمان توقف قانوني عضو هيات علمي در هر دوره پيماني يا رسمي آزمايشي 5 سال مي‌باشد. اگر عضوي بيش از 5 سال در هر دوره پيماني يا رسمي آزمايشي توقف داشته باشد بايد براي هر سال اضافه تا سال هشتم مجوز ماندگاري از هيات رئيسه محترم دانشگاه دريافت نمايند.

نحوه اخذ مجوز:

1 – ارسال مدارك مربوط به مواد 4گانه همراه با فرم‌هاي مربوط به كميسيون تخصصي هيات مميزه جهت اخذ تائيد صحت امتيازات داده شده

2 – ارسال نامه رسمي توسط رئيس محترم دانشكده با محتواي دلايل ماندگاري بيش از 5 سال و جمع امتيازات هر ماده و مجموع كل آن به همراه نامه تائيديه رئيس كميسيون تخصصي مربوط به معاون آموزشي دانشگاه جهت طرح در هيات محترم رئيسه دانشگاه به منظور اخذ مجوز ماندگاري

3- ارسال مجوز ماندگاري به دبيرخانه جذب دانشگاه  جهت بارگذاري در سايت مركز جذب