مجموعه قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی                                                                                                                  
            کتاب قوانین و مقررات جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 
                                                                                                                                                                            
     جذب اعضای هیات علمی پیمانی
 1  آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان
 2  امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت هیات علمی دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی کشور
 3  امتياز سن متقاضي در زمان اخذ مدرك دكتري 
 4   امتياز تأهل و فرزند براي متقاضيان جذب 
5 سنوات خدمتی قبل از تایید صلاحیت مرکز جذب
6  عدم احتساب دوران پیمانی مشروط
7  عدم بررسی دارندگان مدرک نیمه حضوری و غیرحضوری
8  عدم پذیرش دکتری غیرحضوری و نیمه حضوری در جذب
9  کارمند به هیات علمی
10  لزوم اخذ مدرک دکتری قبل از ثبت نام در فراخوان جذب
11 مجوز عدم شرکت بورسیه‎ها در سامانه جامع جذب
12   مصوبه 309 هيأت عالي جذب( قرارداد همكاري يكساله براي پذيرفتگان در هيأت اجرايي قبل از تأييديه نهايي مركز جذب)
13 معافیت بورسیه‎ها از مجوز کبر سن
 14   روش جذب نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به عنوان هیات علمی (جدید)
 15   مصوبه بررسی شرايط علمی مشمولين بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه (جدید)
16   مصوبه دویست و هفتاد و هفتمین جلسه هیات عالی جذب در خصوص مسئوليت اجراي مصوبات ،تصميمات وآراي هيأت مركزي جذب وعدم امكان ارجاع پرونده متقاضيان جذب وتبديل وضعيت به گروه هاي آموزشي (جدید)
     
   تبدیل وضعیت استخدامی
 1  درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 2  عدم تغییر آرای هیات مرکزی جذب
 3  اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی و پژوهشی
 4 امتیازت تبدیل وضعیت
5  تبدیل وضعیت با اخذ مدرک دکتری
6 تبدیل وضعیت غیرانتفاعی
7 كسب 100 درصد امتیاز دانشیاری به جای حكم دانشیاری در تبدیل وضعیت از رسمی ازمایشی به رسمی قطعی
8   بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و پاسخ به استعلام دانشگاه
9   ممنوعیت جذب عضو هیات علمی با مرتبه مربی و تبدیل وضعیت استخدامی كاركنان دانشگاه‎ها به هیات علمی
 10    تبدیل وضعیت کارمندان مشمول بند ز ماده 44 و بند پ ماده 90 قانون برنامه پنجم و ششم توسعه
     
     تبدیل وضعیت ایثارگران
1   تبدیل وضعیت ایثارگران
2   مصوبه هيات عالي جذب هيات علمي درخصوص تبديل وضعيت ايثارگران
3   جايگزيني مفاد بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم با بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم درخصوص بررسي پرونده هاي ايثارگران در هيات هاي جذب
     
    ماموریت و انتقال
 1   مجوز جهت انتقال عضو هیات علمی که می بایست در همان موسسه خدمت نماید
2 چگونگي بررسي تقاضاي ماموريت يك ساله اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها / شرايط انتقال و ماموريت به دانشگاه فردوسي
 3    مسير رسمي بررسي تقاضاهاي ماموريت/ انتقال اعضاي محترم هيات علمي ساير دانشگاهها
 تمدید و ترفیع
 1    ترفیعات
     
    فرآیند رسیدگی به شکایات
    فرآیند رسیدگی به شکایات