منابع مورد مطالعه جذب                                                                                                                   
 1   کتاب الگوی مفهومی آموزش                                                                                   
 2   کتاب الگوی مفهومی آموزش گروه
 3   نمونه سوالات مصاحبه
 4   راهبر آموزشی
 5   کارراهه