کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی 

   
       1    کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی قطعی (مربیان- استادیاران)    
    2 کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی آزمایشی (مربیان- استادیاران)    
    3

 بخشنامه‎ های جدید اجرایی مرتبط با تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

   
 

  4

کارراهه اعضای هیأت‎ علمی دانشگاه فردوسی مشهد  (WORD)  فایل راهنما   (نامه تاریخ اجرا)   (آخرین تاریخ به روزرسانی: 29 مهرماه 1398)

   
 

 

 

   
         کاربرگ‎های پژوهشی    
   1

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

   
   2

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

   
   3

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی آزمایشی

   
   4

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی

   
   5

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

   
   6

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

   
   7

جدول شماره پنج پژوهشی      download(استادیاران)       download(مربیان)

   
   8 جدول شماره پنج آموزشی، پژوهشی      download(استادیاران)     download(مربیان)    
         
      سایر کاربرگ‎ها    
   1  خلاصه وضعیت (تاریخ بروزرسانی 1401/06/15)    
   2 جدول مقایسه ای (تاریخ بروزرسانی 1403/03/22)    
   3 کاربرگ 1-2 امتیازات کارگروه علمی(تاریخ بروزرسانی 1403/03/22)    
   4  2-1-1 (قدیمی) تفکیک وزن ملاک های توانائی علمی نهائی        
   5   2-1 (قدیمی) نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانائی علمی    
   6   نحوه امتيازدهی کاربرگ 1-1-2 سامانه جامع جذب   (فایل WORD) (نحوه امتیازدهی)    
   7  اعلام نیاز جذب اعضای هیات علمی (تاریخ بروزرسانی 1399/03/24)    
   8

 جدول خلاصه عملکرد آموزشی-نمرات داده شده به دانشجویان و درصد ردی آنها

   
       
      منابع    
  1 کتاب الگوی مفهومی آموزش