شناسايی، جذب، هدايت، بالندگی و بهره‌مندی از دانشجويان برتر تحصیلی، يکی از اهداف اصلی دانشگاه فردوسی مشهد است که در برنامه راهبردی دانشگاه نيز به آن تأکيد شده است. برای پرداختن به اين مهم، و به استناد ساختار سازمانی دانشگاه، گروه شناسایی و هدايت استعدادهای برتر (شهاب) ذيل مديريت برنامه‌ريزی و توسعه آموزش در معاونت آموزشی دانشگاه ايجاد شده است.

 کلیپ معرفی شهاب

 

دکتر حمدالله سجاسی قیداری، رئیس گروه شهاب دانشگاه