بنیاد ملی نخبگان در چهارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، اعتبار و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می‌کند.

برنامه زمان بندی درخواست تسهیلات

راهنمای دستیاری

راهنمای همکاری دانشجویی

فرم گزارش راتبه

فعالیت‌های راتبه

فعالیت‌های دستیاری