نشست شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز سه‌شنبه مورخ 1402/11/24 در سالن شوراي سازمان مركزي با حضور اعضا برگزار شد.

در اين جلسه دو موضوع بازنگري برنامه درسي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي مقطع كارشناسي ارشد و راه‌اندازي رشته مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي هيدروليكي مقطع دكتري تخصصي مورد بررسی قرار گرفت.

بازنگري برنامه درسي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي مقطع كارشناسي ارشد كه به مسئوليت آقايان دكتر محمدتقي قبولي درافشان و دكتر محمدتقي فخلعي و همكاري اعضاي گروه آموزشي انجام شده بود، مطرح و پس از بحث و بررسي  مقرر شد: دروس اختياري ديگري به برنامه درسی اضافه گردد. 

در بخش دوم، گزارش توجيهي امكان پذيرش دانشجو در رشته مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي هيدروليكي در مقطع دكتري تخصصي توسط آقاي دكتر علي عباسي معاون گروه اموزشي مهندسي عمران ارائه شد و حاضران به بحث و گفتگو درباره وجوه مختلف آن پرداختند. نظر به سابقه، ضرورت و اهمیت موضوع

با درخواست موافقت شد. شایان ذکر است گرایش مذکور از سال 1393 تا 1399 در مقطع دکترا پذیرش دانشجو داشته است و این مجوز به دلیل  بازنگری برنامه درسی اخذ شد. 

 

photo9719207762

photo9719206131

photo9719205975