اولين جلسه “كارگروه تهيه پيوست اخلاق حرفه‌اي“  در روز سه‌شنبه مورخ 15/1208/1402 ساعت 12 در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي جلسه خانم دكتر شريعتي رئيس گروه برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه ضمن بيان ضرورت توجه به تدوين پيوست اخلاق حرفه‌اي براي تمامي رشته‌هاي دانشگاهي به تشريح نكاتي در خصوص چگونگي مواجهه با موضوع اخلاق حرفه‌اي در دانشگاه پرداختند. در ادامه با عنايت به ديدگاه‌هاي مطرح‌شده توسط اعضاي حاضر، مقرر شد در جلسه بعدي كارگروه، سرفصل‌هاي درس رفتار سازماني و گزارشي از مطالعات اخلاق حرفه‌اي علوم پزشكي ارائه شود تا بر اساس آن تصميمات لازم در خصوص پيوست اخلاق حرفه‌اي اتخاذ شود. همچنين پيشنهاد شد منشور اخلاق حرفه‌اي براي اساتيد تهيه و كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط برگزار شود.

3

2

Untitled