نشست شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه ساعت 8  روز چهارشنبه 29 /01 /1403 در سالن شوراي طبقه اول سازمان مركزي به‌منظور بررسي گزارش توجيهي ايجاد رشته علم داده‌ها در دوره كارشناسي برگزار شد.

در ابتداي جلسه آقاي دكتر رضايي ركن‌آبادي، رئيس دانشكده علوم رياضي گزارش توجيهي ايجاد رشته علم داده‌ها در دوره كارشناسي را ارائه نمودند كه پس از بحث و تبادل‌نظر اعضا و توضيحات آقاي دكتر سرمد مدير گروه آموزشي آمار، با ايجاد رشته مذكور موافقت و مقرر شد فرايند تدوين برنامه درسي رشته از گروه آموزشي پيگيري شود.

photo11107667433

photo11107666875

photo11107666479