نشست شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه ساعت 8  روز سه‌شنبه 28 /01 /1403 در سالن شوراي سازمان مركزي به منظور بررسي اهداف، ماموريت و برنامه هاي شورا برگزار شد..

در ابتداي جلسه آقاي دكتر قلندريان مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزش دانشگاه در خصوص جايگاه شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي توضيحاتي ارائه نمودند. بر اساس توضيحات ايشان شوراي آموزشي دانشگاه برخي از وظايف خود را به شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي تفويض كرده است. در ادامه خانم وقاري كارشناس گروه برنامه‌ريزي درسي و آموزشي به ارائه گزارش فرايند تدوين و بازنگري برنامه‌ها درسي پرداختند. در خصوص گزارش ارائه‌شده و فعاليت‌هاي شورا پيشنهاداتي مطرح و مقرر شد ضمن ارسال گزارش ارائه‌شده به اعضاي شورا، چالش‌ها شناسايي و در جلسات ديگري به بررسي چالش‌هاي فرايندهاي موجود و چگونگي نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي درسي پرداخته شود. در پايان با توجه به ديدگاه‌هاي مطرح‌شده توسط اعضا خانم دكتر شريعتي رئيس گروه برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه به توضيح اين نكته پرداختند كه موضوعاتي مانند فلسفه علم، اخلاق حرفه‌اي، كاربرد هوش مصنوعي در آموزش كه در جلسات قبل شورا ارائه‌شده در كارگروه‌هاي تخصصي در حال پيگيري مي‌باشد و بعد از جمع‌بندي، نتايج مجدد در شورا ارائه خواهد شد. ايشان تأكيد نمودند براي موضوعات مذكور كارگاه‌هاي آموزشي ويژه اعضاي محترم هيأت علمي پيش بيني شده است كه در سه‌ماهه اول سال جاري برگزار مي‌شود.

IMG 6891

IMG 6889

IMG 6893

IMG 6894