چهارمین جلسه “كارگروه تهیه پیوست اخلاق حرفه‌ای“  در روز یکشنبه مورخ 16/02/1403 ساعت 12 در محل سالن شوراي طبقه اول سازمان مركزي دانشگاه، با حضور دکتر شریعتی مدیر واحد برنامه‌ریزی درسی و اعضای تخصصی کارگروه برگزار گردید.

در آغاز جلسه دکتر شریعتی مصوبات جلسات قبل را به اختصار  بیان کردند. در ادامه اعضا در خصوص روش‌هایی که می‌توان برای نگارش پیوست اخلاق حرفه‌ای از آن بهره برد از قبیل کتاب‌های موجود، سندهای اخلاقی سازمان‌ها و صحبت با افراد متخصص تبادل نظر نمودند. همچنین مطرح شد که به علت تعدد مشاغل آنها را خوشه‌بندی و برای هر خوشه یک پیوست آماده شود.

در ادامه پس از تبادل نظر مقرر گردید تهیه پیوست اخلاق حرفه‌ای ابتدا از شغل آموزش که بین اکثر رشته‌های دانشگاه مشترک است، آغاز شود و طی 20 الی 30 روز آینده،  آداب آموزش از دید سازمانی را اعضای علوم اجتماعی کارگروه و آداب آموزش از دید اسلامی را اعضای دانشکده الهیات کارگروه آماده نمایند.

photo11224213440

photo11224213673