دومين جلسه كارگروه فلسفه علم در تاريخ 1403/02/09 در سازمان مركزي برگزار شد. در ابتداي جلسه پس از توضيحات خانم دكتر شريعتي رئيس گروه برنامه ريزي درسي و آموزشي دانشگاه در خصوص ديدگاه ها و پيشنهادات ارسالي اعضا توضيحاتي ارائه نمودند. سپس بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه مواجهه با موضوع مطرح و مقرر شد كارگاه هاي آموزشي و سخنراني و نشست هاي علمي مرتبط، ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي پيش بيني شود. همچنين گروه هاي آموزشي تمهيدات لازم جهت ترغيب دانشجويان به شركت در كارگاه هاي آموزشي فلسفه علم را فراهم آورند. ​

20240428 105854

20240428 105919

20240428 105925