نشست شوراي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي دانشگاه ساعت 8 روز سه‌شنبه مورخ 01/03/1403 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست بعد از توضيحات خانم دكتر شريعتي رئيس گروه برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه در خصوص وضعيت برنامه درسي رشته علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي دوره كارشناسي ارشد آقاي دكتر ناصري مجري بازنگري برنامه درسي مذكور گزارشي از مطالعات پشتيبان و برنامه درسي بازنگري شده را ارائه نمودند. در ادامه بعد از بحث و تبادل‌نظر ضمن تصويب مطالعات پشتيبان و برنامه درسي بازنگري شده مقرر شد اصلاحاتي شامل بررسي برخي اسناد مانند برنامه هفتم توسعه، قانون حفاظت خاك و توجه به ديدگاه دانش آموختگان كارفرمايان به منظور اصلاح برنامه در مطالعات پشتيبان و اصلاح هدف رشته و متناسب سازي آن با دروس ارائه شده، افزودن دروس با محوريت گياهان دارويي در مجموعه دروس اختياري و... در برنامه درسي  صورت گيرد.

photo11612895591

photo11612894822

photo11612896076