نمایش # 
بیست و سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
بیست و دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
بیست و يكمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
بیستمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
نوزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
هجدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
هفدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
شانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
پانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
چهاردهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
سيزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
دوازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
يازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
دهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
نهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
هشتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
هفتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
ششمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
پنجمين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
چهارمين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
سومين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
دومين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
اولين جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی
سی امین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و نهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و هشتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
فرايند جدید نحوه ورود نمره دانشجويان
بيست و ششمين جلسه كارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت (ناتك) آموزشي دانشگاه برگزار شد.
بیست و پنجمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
بیست و دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
بیست و یکمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
بیستمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
نوزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
هجدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
هفدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
شانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
پانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
چهاردهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
سیزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
دوازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
یازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
دهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
نهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
هشتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
هفتمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
ششمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
پنجمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
چهارمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد
دومين جلسه فرايند بررسي كيفيت آموزشي گروه‎هاي آموزشی برگزار شد
اولين جلسه فرايند بررسي كيفيت آموزشي گروه‎هاي آموزشی برگزار شد
بیست و سومین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و دومین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
بیستمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد
شانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
پانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
چهاردهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
سیزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
یازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
دهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان
نهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
هفتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
افتتاح مرکز آیس دانشگاه فردوسی مشهد
پنجمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد
چهارمين جلسه كارگروه تخصصي (ناتك) آموزشي دانشگاه برگزار شد
سومين جلسه كارگروه تخصصي ناتك دانشگاه برگزار شد
دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد
اولين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه
سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
سی و سومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
طرح و بررسی ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان
سی و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
بیست و نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
بیست و هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان تصمیم‎گیری شد
تصمیم گیری در خصوص ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان
برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد
روند ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
نوزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
هجدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
شانزدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
پانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
چهاردهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
یازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری دهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
برگزاری هشتمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری ششمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری پنجمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری چهارمين جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری سومین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری دومین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
برگزاری اولین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم
نتایج دوره ششم جلسه‎های تشویق و تذکر سال 1395 دانشگاه
نظارت و ارزیابی دانشگاه، چگونگی تاثیر نتایج ارزیابی دانشجویی از عملکرد اعضای هیات علمی را اعلام کرد.