کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه

وظایف و اختیارات:

  • طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفت
  • همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی دانشگاه
  • طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت دانشگاه
  • تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت
  • بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه

ترکیب اعضا:

  • ترکیب اعضا طبق ماده 7 آئین نامه تشکیل دفاتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به شرح ذیل است:

اعضای فعلی شورا:

 

 دکتر مجید سرمد
رئیس کارگروه
 دکتر محسن کاهانی عضو کارگروه
 دکتر مهدی کرمانی
 عضو کارگروه
 دکتر مریم بردبار عضو کارگروه
زهره یعقوبی شهری  عضو و دبیر کارگروه