کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه

وظایف و اختیارات:

  • طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفت
  • همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی دانشگاه
  • طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت دانشگاه
  • تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت
  • بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه

ترکیب اعضا:

  • معاون آموزشی (رئیس کارگروه)
  • 2 تا 4 نفر از اعضای هیأت علمی متخصص یا کارشناس صاحب نظر و ترجیحاً شاغل در حوزه کارگروه
  • انتخاب یکی از اعضا به عنوان دبیر کارگروه.

اعضای فعلی شورا:

 

 دکتر مسعود تقی زاده رئیس کارگروه
 دکتر محسن کاهانی عضو کارگروه
 دکتر مجید سرمدی
عضو کارگروه
 دکتر مهدی کرمانی
 عضو کارگروه
 دکتر مریم بردبار عضو کارگروه
زهره یعقوبی شهری  عضو و دبیر کارگروه