شورای آموزشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه برای تهیه و تنظیم برنامه‎های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت‎های آموزشی با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونان آموزشی دانشکده‎ها، مدیر آموزشی دانشگاه و دو تا چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه تشکیل می‎شود.

 

وظایف

- تهیه و پیشنهاد آیین نامه‎های مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‎های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

- انجام بررسی‎های لازم و تصمیم گیری درباره فعالیت‎های آموزشی

- تعیین ضوابط ناظر بر دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‎های درسی و امتحانی

- برقراری ارتباط با دانشگاه‎های داخلی و خارجی برای جلب همکاری آنان در زمینه‎های گوناگون آموزشی

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه‎های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه

- اجرای دوره‎های کوتاه مدت آموزشی

- اطمینان یافتن از اجرای درست وظایف واحد‎های وابسته از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها

- ایجاد زمینه رشد خدمات رایانه‎ای برای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه.