برنامه دو روزه دوره مدلسازی WRF  (مدل پژوهش و پیش بینی عددی وضع هوا)

 

مشخصات برنامه نشست اول (تئوری) نشست دوم (تئوری/ عملی) نشست سوم (عملی) نشست چهارم (عملی)
روز اول 1- انواع مدل‎های عددی و اصول کار آن‎ها
2- آشنایی مقدماتی با ساختار مدل WRF و مزایای آن
3- نمونه کاربردهای مدل WRF
«دکتر زرین»
مروری بر فرامین لینوکس و ویرایشگرvi
«دکتر زرین»
نصب پیش نیازها
و نصب WRF، WPSو ARWpost
«آقای نجفی»   
ادامه نصب مدل
«آقای نجفی»   
مشخصات برنامه نشست پنجم ( تئوری/عملی) نشست ششم (عملی) نشست هفتم (عملی) نشست هشتم (عملی)
روز دوم پیش پردازش و آشنایی با داده های ورودی
«آقای نجفی»   
پیش پردازش و آشنایی با WRFDomain Wizard
«آقای نجفی»
اجرای مدل
«آقای نجفی»   
پس پردازش و پاسخ به سوالات  شرکت کنندگان
«آقای نجفی»

 

 

توضیحات:  برای شرکت در کارگاه داشتن شرایط زیر الزامی است:

 

- تسلط بر سیستم عامل لینوکس و آشنایی با یک ویرایشگر (vi, vim, gedit, ……)

 

- تسلط بر یک نرم افزار پردازش داده‎های رقومی هواشناسی (ترجیحاً GrADS)

 

- آشنایی با داده‎های رقومی جوی و تجربه استفاده از این داده‎ها

 

- آشنایی با مفاهیم پایه هواشناسی و اقلیم شناسی

 

 3