جزئیات برگزاری آزمون سطح بندی زبان ویژه دانشجویان دكتری ورودی 1395

به اطلاع می‎رساند براساس بند 4 مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جلسه مورخ 1393/09/02، دانشجویان دکتری(٭) ، در بدو ورود ملزم به شرکت در آزمون سطح بندی زبان(٭٭) می‎باشند.

توجه:

(٭) کلیه دانشجویان دوره دكتری دانشگاه فردوسی مشهد موظف هستند نمره قبولی در یکی از امتحانات معتبر زبان را به شرح زیر ارائه دهند:

الف) 80% نمره قبولی زبان در یکی از آزمون‎های معتبر تا  قبل از برگزاری امتحان جامع

ب) نمره کامل قبولی زبان در یکی از آزمون‎های معتبر تا قبل از دفاع از رساله

(٭٭) دانشجویانی از آزمون سطح‎بندی زبان معاف می‎باشند که مدرک معتبر زبان با کسب حداقل 80% نمره قبولی را ارائه نمایند.

شیوه برگزاری آزمون: تست، نگارش و مصاحبه  شفاهی

زمان برگزاری آزمون تستی و نگارش: پنجشنبه 15 مهرماه

ساعات برگزاری: 8:30-11:30    

شیوه ثبت نام: از طریق پرتال دانشجویی- 11 تا 13 مهرماه

مواد آزمون:
شنیداری (30 سوال)- تستی
دستور زبان (40 سوال)- تستی
واژگان و درک مطلب (30 سوال)- تستی
نگارش (انتخاب از بین دو موضوع ارائه شده و نگارش متن با حداقل 250 کلمه)

زمان برگزاری مصاحبه شفاهی: متعاقبا اعلام خواهد شد.

توجه: بر اساس نمره کسب شده در آزمون، دانشجویان می‎توانند در کلاس‎های تقویتی زبان دانشگاه (ویژه دانشجویان دکتری) شرکت نمایند. افرادی که کلیه سطوح این دوره‎ها را با موفقیت بگذرانند، نیازی به ارائه مدرک زبان برای آزمون جامع نخواهند داشت.

مصوبات مورد استناد:
* کلیه دانشجویان دوره دكتری موظفند قبل از دفاع از پایان نامه مدرک معتبر زبان خارجی ارائه نمایند. نمره قبولی زبان انگلیسی برای تمام رشته‎ها یكسان و برای آزمون‌های قابل قبول شامل این موارد است:
 TOEFL حداقل 500         TOLIMO حداقل 500          MSRT و TELP حداقل 55             IELTS حداقل 5/5
* از دانشجویان دوره دكتری در بدو ورود نمره قبولی آزمون زبان درخواست می‎شود. دانشجویانی كه نمره قبولی زبان ارائه ننمایند موظفند طی نیمسال اول تحصیلی در امتحان سطح بندی زبان شركت نمایند؛ در صورت عدم قبولی در آن براساس نمره آزمون، تعیین سطح شده و توصیه لازم برای رفع ضعف زبان به ایشان داده می‎شود.
* دانشجویان دوره دكتری به شرط ارائه مدرک زبان معتبر با نمره قبولی به شرح ذیل، از شرکت در آزمون سطح بندی زبان معاف می‎گردند. در هر صورت مجوز شرکت در امتحان جامع منوط به ارائه حداقل 80% نمره قبولی در یکی از آزمون‎های معتبر می‎باشد.
TOEFL حداقل 400       TOLIMO حداقل 400       MSRT و TELP حداقل 44          IELTS حداقل 4/4

* دانشجویان رشته‎های "علوم قرآن و حدیث" ، "فقه و مبانی حقوق اسلامی" ، "مدرسی معارف اسلامی" و "حكمت متعالیه" از دانشكده الهیات و رشته "زبان عربی" و "ادبیات فارسی" از دانشكده ادبیات در خصوص زبان خارجی، مخیّر به انتخاب زبان عربی و یا زبان انگلیسی می‎باشند.‍ همچنین دانشجویان "رشته حقوق" از دانشكده حقوق و علوم سیاسی در خصوص زبان خارجه مخیّر به انتخاب زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه می‎باشند.
* برگزاری کلاس برای رفع ضعف زبان، صرفاً برای زبان انگلیسی می‎باشد و دانشجویان متقاضی ارائه مدرک در سایر زبان‎ها، خود موظفند نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام نمایند. مرجع ارزیابی سطح زبان این دانشجویان، گروه آموزشی مربوط می‎باشد.