برنامه مصاحبه شفاهی آزمون سطح‎بندی زبان انگلیسی دانشجویان دكتری ورودی 1395

برنامه حضور در مصاحبه شفاهی آزمون سطح بندی به شرح زیر اعلام می‎گردد.

در صورت تداخل زمان مصاحبه شما با برنامه درسی، برای رفع مشکل از ساعت 8 الی 13 روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 آبان با شماره 38802388 تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است محل برگزاری مصاحبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‎باشد.

ردیف

نام خانوادگی

نام

برنامه مصاحبه (روز/ ساعت/ مکان)

1

ابراهيمی

ثریا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

2

ابراهیمی فرد

نعیمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

3

احمدی حسینی

سیدمحمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

4

احمدی صالح بابری

نادر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

5

اخلاقی امیری

سروش

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

6

ادیب زاده

مرضیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

7

ادیبیان

محمدصادق

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

8

اسپو

محسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

9

اسعدی

حجت

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

10

اسلامی سبزوار

مرسده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

11

اصفهانی

سیدامیرحسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

12

اصیلی

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

13

افشاری مقدم

حسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

14

اکبری

محمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

15

اکبری

محمود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

16

اکبریان

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

17

اللهی

علیرضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

18

اله وردی

صفورا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر رجایی

19

امیری

معصومه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر رجایی

20

ایران پور

سونیا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر رجایی

21

ایلانی

فرشته

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر رجایی

22

ایمانی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر رجایی

23

بازوبندی

احمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر رجایی

24

بخشعلی زاده بادکی

سمیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر رجایی

25

براتی

مرتضی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

26

بکایی

منصوره

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

27

بهرامی نسب

مهسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

28

بی غم

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

29

بیدسرخی

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

30

پورباقر

رقیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

31

پورثانی

پریسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

32

پورربی

میروحید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

33

پهلوان

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

34

پیروی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

35

تارین

مجتبی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

36

تعالی مقدم

ازاده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

37

تقی پور

مسلم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

38

توکلی قوچانی

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

39

جدیدالاسلامی

سکینه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

40

جعفرزاده

مینو

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

41

جعفرنیا

فاطمه سادات

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

42

جعفری

مرضیه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر شریعتی

43

جلیلیان

احمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر شریعتی

44

جمالی

جواد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر شریعتی

45

جمالی

عبداله

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر شریعتی

46

جمعه پورهدایت ابادی

سعید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر شریعتی

47

جندقی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر شریعتی

48

جوهری رودی

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر شریعتی

49

جهانبازیان

لیلا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر شریعتی

50

جهانتیغ

حسنعلی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر شریعتی

51

چشمی

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر شریعتی

52

حاج احمدی پوررفسنجانی

مژده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر شریعتی

53

حاجری

فرهاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر شریعتی

54

حاجی قاسمی ازغندی

سپیده

روز دوشنبه 17 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر شریعتی

55

حبیبی درح

محبوبه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر شریعتی

56

حدادی

محمد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر شریعتی

57

حسنی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر شریعتی

58

حسینی

سیدحسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر شریعتی

59

حسینی

مصطفی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر شریعتی

60

حسینی کهنوج

سیدرضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر شریعتی

61

حصاری

سیده اختر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

62

حقیق

سعیده

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

63

حقیقی

فرزاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

64

حکیمی

میلاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

65

حلمی جدید

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

66

حیدرپور

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

67

حیدری لتیباری

مینو

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

68

خادم

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

69

خادمی

امیرحسین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

70

خبازی

ملیحه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

71

خدابنده شهرکی

مهسا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

72

خراسانی

مسعود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

73

خردمند

بابک

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

74

خلیفه سلطانی

سیدمعین الدین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

75

خلیلی

مریم

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

76

خمر

نسرین

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی

77

خوش طبیعت

لعیا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن فردوسی

78

خوشاب

علی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن فردوسی

79

دادخواه

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن فردوسی

80

داراپور

زینت

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن فردوسی

81

دارینی

مرتضی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن فردوسی

82

داورپناه مقدم

سجاد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن فردوسی

83

داوری

رضا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن فردوسی

84

داوری امریی

سیده الهام

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن فردوسی

85

دربان مقامی

ناصر

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن فردوسی

86

دودمان

ندا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن فردوسی

87

ذاکری فرد

فاطمه

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن فردوسی

88

ذوالفقاری

حمید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن فردوسی

89

ذوالفقاریان

مسعود

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن فردوسی

90

ربانی

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن فردوسی

91

رجایی

مهدی

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن فردوسی

92

رجبی جاغرق

مجید

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن فردوسی

93

رجحانی

عماد

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن فردوسی

94

رحم دل

محسن

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن فردوسی

95

رحیلی خراسانی

لیلا

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن فردوسی

96

رحیم نیا

رسول

روز دوشنبه   17 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن فردوسی

97

رحیمی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

98

رسن

عباس

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

99

رشیدی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

100

رضازاده

نجمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

101

رضایی

حمیدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

102

رضاییان

مجتبی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

103

رضوی

سیدایمان

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

104

رفیعی

فهیمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

105

رمضانی

رضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

106

روحی

رامین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

107

روحی گل خطمی

محسن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

108

رودی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

109

زارعی

نسیبه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

110

زمانی

محمدحسین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

111

زندوی فرد

ژاله

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

112

زنگنه

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

113

زنگی ابادی

محمدعلی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

114

زنگی ابادی

فخری

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر رجایی

115

ساقی

اکرم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر رجایی

116

سالارمهراباد

امیر

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر رجایی

117

سبزی

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر رجایی

118

ستوده نیاکرانی

ابراهیم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر رجایی

119

سجادی

سیدمهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر رجایی

120

سخدری

جلال

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر رجایی

121

سعیدان

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر رجایی

122

سعیدیان

مهرداد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر رجایی

123

سلاجقه تذرجی

مریم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر رجایی

124

سلحشور

بتول

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر رجایی

125

سلطانی

سید رضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر رجایی

126

سلماسی

ریحانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر رجایی

127

سلوکی

سینا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر رجایی

128

سنچولی

ابوالفضل

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر رجایی

129

سیدی بادلی

سیدمحمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر رجایی

130

شاکرمی

نعمت

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر رجایی

131

شاه ولی

میلاد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر رجایی

132

شریف زاده اقدم

ابراهیم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر رجایی

133

شریفی حشمت اباد

حمید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

134

شفیع زاده برمی

سمانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

135

شمسی گوشکی

فاطمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

136

شنوایی زارع

اکرم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

137

شهسواری

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

138

شهسواری گوغری

حامد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

139

صابری

ایمان

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

140

صداقت نژاد

مه سیما

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

141

صفری

اعظم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

142

صنعتی

شیوا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

143

طالبی

فاطمه کبری

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

144

طاهری

ازاده

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

145

طباطبایی قمشه

سیدامین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

146

طبسی

سیده سکینه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

147

طوسی

صهبا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

148

طهرانیان

ارمین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

149

عامل زاده

محمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

150

عبداللهی

احمدرفیع

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن دکتر شریعتی

151

عبداللهی

احمدسعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن دکتر شریعتی

152

عبداله زاده

سمیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن دکتر شریعتی

153

عشاق

مهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن دکتر شریعتی

154

علایی

ریحانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن دکتر شریعتی

155

علی پور

زهرا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن دکتر شریعتی

156

علیپور شورک توکانلو

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن دکتر شریعتی

157

علیزاده

توحید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن دکتر شریعتی

158

علیزاده دولت ابادی

لیدا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن دکتر شریعتی

159

عیلامی رودمعجنی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن دکتر شریعتی

160

غلامی

جواد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن دکتر شریعتی

161

غیوربلورفروشان

مهدیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن دکتر شریعتی

162

فاضل

فروغ

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن دکتر شریعتی

163

فامیل دردشتی

سعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن دکتر شریعتی

164

فتحی مهر

محمدرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن دکتر شریعتی

165

فرخی

فاطمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن دکتر شریعتی

166

فرهادی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن دکتر شریعتی

167

فریاد

الیاس

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن دکتر شریعتی

168

فضلی

لیلا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن دکتر شریعتی

169

فنایی شیخ الاسلامی

احمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

170

فیاض

مهدی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

171

فیض ابادی

حسین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

172

قاسمی

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

173

قامتی شیلگانی

مریم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

174

قدرتی

لادن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

175

قربان زاده بجستانی

معصومه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

176

قریب

قاسم

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

177

قهرمانی نیک

رقیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

178

کارگر

حسن

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

179

کازرونی زند

بهناز

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

180

کاظم زاده

عماد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

181

کامران طرقی

فرشته

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

182

کریم پور

سعید

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

183

کریمی

سهراب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

184

کشیک نویس رضوی

سیدکمال

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی

185

کفاش زاده

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن فردوسی

186

کلانه

سمیه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 10:50 الی 11:00 / سالن فردوسی

187

کمالی

بهناز

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:00 الی 11:10 / سالن فردوسی

188

کوهستانی

کیمیا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:10 الی 11:20 / سالن فردوسی

189

کیانپور

سمانه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:20 الی 11:30 / سالن فردوسی

190

کیانی زاده

نسرین

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:30 الی 11:40 / سالن فردوسی

191

گرانپایه

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:40 الی 11:50 / سالن فردوسی

192

گل

علیرضا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 11:50 الی 12:00 / سالن فردوسی

193

گل محمدی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:00 الی 12:10 / سالن فردوسی

194

لسانی

زینب

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:10 الی 12:20 / سالن فردوسی

195

لعل شاطری

مصطفی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:20 الی 12:30 / سالن فردوسی

196

محدث زاده

میلاد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:30 الی 12:40 / سالن فردوسی

197

محرری

ندا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:40 الی 12:50 / سالن فردوسی

198

محمدعینی

علی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 12:50 الی 13:00 / سالن فردوسی

199

محمدی

حامد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:00 الی 13:10 / سالن فردوسی

200

محمدی

فهیمه

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:10 الی 13:20 / سالن فردوسی

201

محمدی

مرتضی

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:20 الی 13:30 / سالن فردوسی

202

محمودی

زهرا

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:30 الی 13:40 / سالن فردوسی

203

مرادی نورابادی

محمد

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:40 الی 13:50 / سالن فردوسی

204

مرتضوی

سیدمسعود

روز سه شنبه 18 آبان / ساعت 13:50 الی 14:00 / سالن فردوسی

205

مرتضی پور

حمیدرضا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر رجایی

206

مزینانی

میترا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر رجایی

207

مشارموحد

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر رجایی

208

مظفری

زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر رجایی

209

معصومی جشنی

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر رجایی

210

معلم بنهنگی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر رجایی

211

مکی

سیده زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر رجایی

212

ملکیان

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر رجایی

213

منصوری ماتک

احمد

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر رجایی

214

موسوی

سیدجواد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر رجایی

215

موسوی

مریم

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر رجایی

216

موسوی بایگی

سیده فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر رجایی

217

موسوی مهر

سیدمحمدحسن

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر رجایی

218

مومنی

محمد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر رجایی

219

مهدوی خواه

مهدی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر رجایی

220

مهرافروزمایوان

محمود

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر رجایی

221

مهرورز

طاهره

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر رجایی

222

میرچولی

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن دکتر شریعتی

223

میرزامحمدی

صبورا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن دکتر شریعتی

224

میرزایی

مجتبی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن دکتر شریعتی

225

میرسالاری

گلناز

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن دکتر شریعتی

226

میرکریمی

سیدحمید

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن دکتر شریعتی

227

نبوی

سیده مهتاب

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن دکتر شریعتی

228

نجف زاده

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن دکتر شریعتی

229

نجمی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن دکتر شریعتی

230

نداف سنگانی

مهوش

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن دکتر شریعتی

231

نژادسلیمانی

حمید

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن دکتر شریعتی

232

نقی پور دهکردی

پگاه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن دکتر شریعتی

233

نوری

نسیبه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن دکتر شریعتی

234

نیازی

زهره

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن دکتر شریعتی

235

واحدی نوایی

اوا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن دکتر شریعتی

236

واعظ طبسی

علی

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن دکتر شریعتی

237

وامق شاهی

بی بی ملیحه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن دکتر شریعتی

238

وفادوست

نجمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:40 الی 10:50 / سالن دکتر شریعتی

239

وفایی

اعظم

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:00 الی 08:10 / سالن فردوسی

240

وقاری زمهریر

زهرا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:10 الی 08:20 / سالن فردوسی

241

وکیلی

جواد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:20 الی 08:30 / سالن فردوسی

242

وکیلی قرطاول

معصومه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:30 الی 08:40 / سالن فردوسی

243

هاتفی

محدثه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:40 الی 08:50 / سالن فردوسی

244

هاشمی جوزدانی

محبوبه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 08:50 الی 09:00 / سالن فردوسی

245

هراتیان

صابر

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:00 الی 09:10 / سالن فردوسی

246

همتی

سهیل

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:10 الی 09:20 / سالن فردوسی

248

هنرمند

اتوسا

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:20 الی 09:30 / سالن فردوسی

249

ياحقی

الهه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:30 الی 09:40 / سالن فردوسی

250

ياقوتی نیت

فرشاد

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:40 الی 09:50 / سالن فردوسی

251

يگانه مقدم

عاطفه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 09:50 الی 10:00 / سالن فردوسی

252

يوسف زاده خيابانی

مریم

روزچهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:00 الی 10:10 / سالن فردوسی

253

يوسفی

فاطمه

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:10 الی 10:20 / سالن فردوسی

254

يوسفی

حسن

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:20 الی 10:30 / سالن فردوسی

255

يوسفی سورانی

لیلا

روز چهارشنبه 19 آبان / ساعت 10:30 الی 10:40 / سالن فردوسی