نیمسال اول سال تحصیلی 1402- 1401 از 27 شهریور ماه آغاز  خواهد شد.

 final calendar