به منظور مدیریت بهینه منابع ذخیره سازی و پس از طرح مساله در شورای آموزشی دانشگاه و تصمیم اتخاذ شده، به استحضار می‌رساند با شروع ترم جدید كلیه ی جلسات آفلاین شده وبینارها(فرمت MP4 و MP3) مربوط به ترم بهمن ماه 1399-1398 حذف خواهند شد. این روند در سال های آتی نیز تكرار خواهد شد و در شروع هر نیمسال، علاوه بر تولید و نگهداری جلسات ترم جاری، تنها جلسات مربوط به دو ترم قبل تر  قابل دسترس خواهد بود.
همچنین جهت یادآوری اعلام می شود كلیه تكالیف و پاسخ های امتحانی دانشجویان در سامانه vu تنها یك ماه پس از پایان ترم در دسترس خواهد بود.