قابل توجه استادان دانشجویان گرامی

بروزرسانی تقویم آموزشی  دانشگاه: به استحضار می رساند برخی از مهمترین تغییرات عبارتند:

مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در نیمسال اول 1402-1401 از 30 بهمن به 7 اسفند ماه تغییر پیدا کرد.

آزمون های پایان نیمسال اول با یک هفته تاخیر از روز شنبه اول بهمن ماه 1401 آغاز خواهد شد.

مهلت آزمون جامع در نیمسال دوم سال تحصیلی از یک ماه به دو ماه (اردیبهشت و خرداد 1402) تغییر پیدا کرد.

تقویم آموزشی جدید دانشگاه

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد