در راستاي اجراي سياست هاي جلب مشاركت حداكثري دانشگاهيان گرامي، افزايش اختيارات گروه هاي آموزشي و دانشكده ها و بهبود كيفيت آموزشي، شيوه‌ نامه ميهماني و انتقال دانشجويان كارشناسي (و دكتري عمومي دامپزشكي) به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد.

شيوه‌ نامه ميهماني و انتقال دانشجويان كارشناسي (و دكتري عمومي دامپزشكي)