برای مطالعه شرایط تحصیل در دوره مشترک اگرواکولوژی اینجا کلیک کنید.