نیمسال اول سال تحصیلی 1402- 1401 از 8 مهرماه آغاز  خواهد شد.