به اطلاع می رساند سازمـان امور دانشجویان در نظر دارد به دانشجویان دکتری خارج از کشور و دانشجویان دکتری داخل کشور که از پیشنهاده خود دفاع نموده اند، بورس اعطاء نماید. این بورسیه طبق آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی با عنایت به مصوبه شورای مرکزی بورس و به منظور تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه بزرگمهر قائنات در رشته گرایش‌های مورد نیاز( فایل پیوست ) می باشد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام در فراخوان تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به آدرس https sib.saorg.ir گزینه سبد جامع بورس تحصیلی بورس سال آخر مراجعه نمایند.

ECE10424617

ECE104246171

ECE104246172

ECE104467532