به اطلاع مي رساند سازمـان امور دانشجويان در نظر دارد به دانشجويان دكتري خارج از كشور بورس اعطاء نمايد. اين بورسيه طبق آيين نامه جامع اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان ايراني با عنايت به مصوبه شوراي مركزي بورس و به منظور تأمين اعضاي هيأت علمي مورد نياز دانشگاه فردوسي مشهد  در رشته گرايش‌هاي معماري ديجيتال، مدل سازي شهري و منطقه اي)حمل و نقل،پويايي،ارتباطات مجازي، هوش مصنوعي و...(، هوش مصنوعي و هنر،مديريت و سياست گذاري هنر و رسانه و ، فايل پيوست مي باشد.

«بورس سال آخر» در رشته‌های مذکور مختص دانشجويان مقطع دكتري خارج از كشور می باشد که براي باقيمانده تحصيل خود، می توانند طبق شيوه نامه در سامانه https sib.saorg.ir ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است داوطلبان واجد شرايط مي‌توانند جهت ثبت نام در فراخوان تا تاريخ 10/۱2/1402 به سامانه یکپارچه بورس های دانشجویی گزينه سبد جامع بورس تحصيلي بورس سال آخر مراجعه نمايند.