ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان به استحضار مي‌رساند كلاس‌هاي آموزشي در تمامي مقاطع تا روز 28 اسفند داير مي‌باشد. شايان ذكر است اسكان دانشجويان در سراهاي دانشجويي تا روز دوشنبه مورخ 28/ 12/ 1402 امكان‌پذير خواهد بود.