ضمن تبريك  فرارسيدن  ماه مبارك رمضان؛ با توجه به همزماني ماه مبارك رمضان و تعطيلات سال نو به استحضار مي‌رساند به دليل عدم تغيير ساعت رسمي كشور، تعداد كم كلاس‌هاي آموزشي در ساعت  18 و تعدد فعاليت‌هاي آزمايشگاهي- آموزشي در ساعت 12، زمان شروع كلاس‌هاي درس در ماه مبارك رمضان تغييري نداشته و طبق روال نيمسال جاري برگزار خواهد شد.