تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب

1) حمایت از شرکت دانشجویان در كارگاه‏‎های آموزشی معتبر داخلی (یکبار در طول دوره یکساله ‏طرح خوشه‌بندی شهاب)
 جدول تعرفه با واحد هزار تومان می‎باشد.

مقطع تحصیلی خوشه یک خوشه دو خوشه سه
کارشناسی تا 400 تا 300 تا 200
کارشناسی ارشد تا 500 تا 400 تا 300
دکتری حرفه ای تا 500 تا 400 تا 300
دکتری تخصصی(P.H.D) تا 600 تا 500 تا 400

2) حمایت از شرکت دانشجویان در همایش/کنگره‏‎های معتبر داخلی با ارائه سخنرانی برای یکبار شرکت دانشجو در طول دوره طرح خوشه‏‎بندی شهاب
جدول تعرفه با واحد هزار تومان می‏‎باشد.

مقطع تحصیلی خوشه یک خوشه دو خوشه سه
کارشناسی تا 400 تا 300 تا 200
کارشناسی ارشد تا 500 تا 400 تا 300
دکتری حرفه ای تا 500 تا 400 تا 300
دکتری تخصصی(P.H.D) تا 600 تا 500 تا 400

3) حمایت و ترغیب دانشجویان برای برگزاری برنامه‏‎های تخصصی پرورش استعدادهای خاص علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی تحت سرپرستی اعضای هیات علمی
تعرفه این بند حداکثر تاسقف 4/000/000 میلیون تومان می‏‎باشد که متناسب با نوع برنامه، جامعه هدف و نتایج آن پس از تایید شورای مرکزی شهاب (فرم تایید اولیه شهاب) به دانشجوی محری تعلق خواهد پذیرفت.
نکته: در این بند دانشجویان بنا بر توانمندی‏‎های خود و با تایید یکی از اعضای هیات علمی برنامه‏‎ای تخصصی را برای پرورش استعدادهای خاص در قالب فرم تایید اولیه شهاب، پیشنهاد می‏‎دهد.
جامعه هدف در این برنامه می‏‎تواند دانشجویان خوشه‏‎های پایین‏‎تر نسبت به خوشه‏‎ی دانشجوی مجری بوده و هدف برنامه ارتقا سطح و پرورش استعدادهای خاص در حوزه‏‎های مختلف باشد.
4) حمایت از ارایه برنامه‏‎های توانمندسازی توسط دانشجویان طرح خوشه‏‎بندی شهاب با هماهنگی معاونت آموزشی دانشكده و تایید شورای مركزی شهاب و تعیین ناظر. لازم به ذكر است برنامه مذكور نباید قالب كارگاهی داشته باشد و نوآوری شرط اصلی ارائه برنامه می‏‎باشد.

5) حمایت از ارایه سخنرانی‏‎های علمی به سبک توسط دانشجویان طرح خوشه‏‎بندی شهاب (مطابق با هزینه‏‎های شركت در همایش‏‎های علمی با سخنرانی) با تایید معاونت آموزشی دانشكده و شورای شهاب TED

6) استفاده از خوابگاه متاهلین
دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه متاهلین در صورت پذیرش در طرح خوشه‌بندی می‏‎توانند با شرایط زیر اضافه بر سنوات مجاز از تسهیلات خوابگاه استفاده نمایند:
خوشه 1: تمدید 3 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز
خوشه 2: تمدید 2 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز
خوشه 3: تمدید 1 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز
حمایت از شرکت دانشجویان در کارگاه‏‎های معتبر داخلی (یکبار در طول دوره‏‎ی یکساله طرح خوشه‏‎بندی شهاب)

7) تسهیلات استفاده از فرصت مطالعاتی
در راستای حمایت از فعالیت‏‎های دانشجویان در حوزه‏‎های بین‎‏المللی و گسترش ارتباطات علمی با سایر مراکز و دانشگاه‎های معتبر خارج از کشور، تسهیلات حمایت از دوره‎‏های فرصت مطالعاتی دانشجویان طرح خوشه‏‎بندی شهاب توسط گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه و طبق مصوبه شورای شهاب اختصاص داده شده است:
مبلغ حمایت از دانشجویان دكتری تخصصی خوشه1 تا مبلغ 20/000/000 ریال، خوشه2 تا مبلغ 15/000/000 ریال و خوشه3 تا مبلغ 10/000/000 ریال می‎‏باشد.