ترفیع

دومین جلسه ترفیع دانشگاه در سال 97 برگزار شد

دومین جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 1397/03/21 ساعت 10 در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه 70  فرم مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.