ترفیع سال 1395

در راستای اجرای دستورالعمل جدید ترفیع سال 1395 (مصوب پنجمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در تهران به تاریخ 1394/09/17) فرم‎های ترفیع جدید از نیمه خرداد ماه فعال خواهد شد.