تاریخ مصاحبه دکتری 1399

رشته زمان
برنامه زمانی داوطلبان
زیست شناسی سلولی و مولکولی 99/07/05   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
زیست شناسی گیاهی- بوم  شناسی 99/07/01   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم  اعصاب- مغز و شناخت 99/07/02   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
شیمی آلی 99/07/08   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
بیوشیمی 99/07/09   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
شیمی فیزیك 99/07/02 و 99/07/03   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
شیمی معدنی 99/07/07   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
فیزیک 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 مديريت 99/07/01 و 99/07/02 

 برنامه- نشانی (کلیک کنید)

لیست تکمیلی (کلیک کنید)

 حقوق خصوصی 99/07/03   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 اقتصاد 99/07/06 و 99/07/07   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 حقوق جزا و جرم شناسی 99/07/10   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 حسابداری 99/7/12 و 99/07/13   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم سیاسی 99/07/13 و 99/07/14   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 انگل‌شناسی دامپزشكی 99/07/09   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 جراحی دامپزشکی  99/07/12  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 پاتولوژی 99/07/08   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 کلینیکال پاتولوژی 99/07/05   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 فیزیولوژی 99/07/07   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 بافت شناسی مقایسه‌ای 99/07/07   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 

مهندسی شیمی

99/06/31   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی برق گرایش كنترل 99/07/10   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی برق گرایش قدرت 99/07/05  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
مهندسی برق گرایش مخابرات 99/07/05  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی برق گرایش الكترونیك 99/07/08  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
مهندسی برق گرایش بیوالكتریك 99/07/03  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی صنایع 99/07/10 (استعداد درخشان)
99/07/13 (داوطلبان آزمون)

 برنامه- نشانی (کلیک کنید)

لیست دهم      لیست سیزدهم

مهندسی مكانیك 99/06/31 و 99/07/02  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی كامپیوتر 99/07/10

 برنامه- نشانی (کلیک کنید) نرم افزار

 برنامه- نشانی (کلیک کنید) هوش

مهندسی عمران-سازه 99/07/07  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی عمران-ژئوتكنیك 99/07/08  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
مهندسی عمران-آب وسازه های هیدرولیكی 99/07/10  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مهندسی مواد و متالورژی 99/07/01 و 99/07/02  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 آموزش ریاضی 99/07/01 و 99/07/02   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 ریاضی محض- آنالیز 99/07/01 و 99/07/02   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 ریاضی محض- جبر 99/07/01 و 99/07/02   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 ریاضی محض- هندسه 99/07/01 و 99/07/02   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
ریاضی كاربردی- آنالیز عددی 99/07/01 و 99/07/02  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
ریاضی كاربردی- تحقیق در عملیات 99/07/01 و 99/07/02  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 ریاضی كاربردی 99/07/01 و 99/07/02  جهت اطلاع از زمان مصاحبه، صبح روز سه شنبه 99/7/1 به سايت دانشكده علوم رياضی (mathstat.um.ac.ir) مراجعه نمائيد.
 آمار 99/07/01   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
برنامه ریزی درسی 99/07/06 و 99/07/07 و 99/07/08  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
روان شناسی تربیتی 99/07/06 و 99/07/07  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
روان شناسی 99/07/09  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
روان شناسی شناختی 99/07/08  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و مهندسی آبخیز از 05/07/99 تا 09/07/99 و 12/07/99 و 13/07/99  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
تغذیه علوم دامی گرایش تغذیه دام  99/07/05 و 99/07/06  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
تغذیه علوم دامی گرایش تغذیه طیور  99/07/05 و 99/07/06  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
تغذیه علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 99/07/05 و 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت  99/07/08  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 99/07/12   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و مهندسی باغبانی گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی  99/07/12  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 99/07/14   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی  99/07/05 و 99/07/06  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی  99/07/05 و 99/07/06  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی  99/07/05 و 99/07/06  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
بیوتکنولوژی 99/07/05   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 99/07/05 و 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 99/07/05 و 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
حشره شناسی کشاورزی  99/07/09  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
بیماری شناسی گیاهی 99/07/09   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
اگرواكولوژی 99/07/13   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم علفهای هرز  99/6/30  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
فیزیولوژی گیاهان زراعی 99/07/06   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم و صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی 99/07/08   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی  99/07/14  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم و صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی 99/07/14  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
علوم و صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی 99/07/15 و 99/07/16   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 ادیان و عرفان 99/07/02 و 99/07/03 و 99/07/04   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
تاریخ و تمدن ملل اسلامی 99/07/02 و 99/07/03 و 99/07/04  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
فقه و مبانی حقوق اسلامی 99/07/02 و 99/07/03 و 99/07/04  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
فلسفه و حكمت اسلامی 99/07/02 و 99/07/03 و 99/07/04  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
معارف اسلامی 99/07/02 و 99/07/03 و 99/07/04  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
علوم قرآن و حدیث    99/07/03 و 99/07/04  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 99/07/01 و 99/07/02  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی 99/07/01 و 99/07/02 و 99/07/03   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی 99/07/01 و 99/07/02 و 99/07/03   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 زبان و ادبیات فارسی گرایش محض  99/07/01 و 99/07/02 و 99/07/03   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 زبان شناسی همگانی 99/07/05 و 99/07/06 و 99/07/07   برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 99/07/12 تا 99/07/15   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 99/07/12 تا 99/07/15  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
جغرافیای سیاسی 99/07/12 تا 99/07/15   برنامه- نشانی (کلیک کنید)
ژئومورفولوژی 99/07/12 تا 99/07/15  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
زبان و ادبیات عربی 99/07/15 و 99/07/16  برنامه- نشانی (کلیک کنید) 
زبان انگلیسی 99/07/09 و 99/07/10  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
 
فیزیولوژی ورزشی 99/07/08 و 99/07/09  برنامه- نشانی (کلیک کنید)
مدیریت ورزشی 99/07/08 و 99/07/09  برنامه- نشانی (کلیک کنید)