" امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد "

amoozesh parvaresh 1 امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد- امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد - امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با دانشگاه فردوسی مشهد
 

 amoozesh parvaresh-2

 

 

فایل‎های صوتی الگوی مفهومی آموزش

عنوان سخنرانی

1- دکتر مرتضی کرمی (تفکر خلاق)

 {mp3}karami{/mp3}

 2- دکتر محمودرضا قربان صباغ (تفکر انتقادی)   {mp3}ghorban sabagh{/mp3}
 3- دکتر حسین اکبری (تفکر سیستمی)   {mp3}akbari{/mp3}
4- دکتر علیرضا سلیمی (تفکر آینده نگر)  {mp3}salimi{/mp3}
5- دکتر بختیار شعبانی ورکی (تفکر درباره آموزش به سبک فیلسوفان)  {mp3}shabani{/mp3}
6- دکتر ایمان الله بیگدلی (مدیریت درون فردی و برون فردی)  {mp3}bigdeli{/mp3}
7-دکتر حامد کامل نیا (مدیریت محیط یادگیری و آموزش)  {mp3}kamelnia{/mp3}
8- دکتر رضا پیش قدم (مدیریت حواس و جمع بندی الگوی مفهومی آموزش)  {mp3}pishghadam{/mp3}
9- دکتر سعید ابریشمی (آموزش معکوس)  {mp3}abrishami{/mp3}
10- دکتر محسن نوغانی (اجتماع نگری در آموزش: مبانی و راهکارها)  {mp3}noghani{/mp3}

 

 

 

فایل‎های صوتی الگوی مفهومی آموزش

عنوان سخنرانی

1- دکتر مرتضی کرمی (تفکر خلاق)

 {mp3}karami{/mp3}

 2- دکتر محمودرضا قربان صباغ (تفکر انتقادی)   {mp3}ghorban sabagh{/mp3}
 3- دکتر حسین اکبری (تفکر سیستمی)   {mp3}akbari{/mp3}
4- دکتر علیرضا سلیمی (تفکر آینده نگر)  {mp3}salimi{/mp3}
5- دکتر بختیار شعبانی ورکی (تفکر درباره آموزش به سبک فیلسوفان)  {mp3}shabani{/mp3}
6- دکتر ایمان الله بیگدلی (مدیریت درون فردی و برون فردی)  {mp3}bigdeli{/mp3}
7-دکتر حامد کامل نیا (مدیریت محیط یادگیری و آموزش)  {mp3}kamelnia{/mp3}
8- دکتر رضا پیش قدم (مدیریت حواس و جمع بندی الگوی مفهومی آموزش)  {mp3}pishghadam{/mp3}
9- دکتر سعید ابریشمی (آموزش معکوس)  {mp3}abrishami{/mp3}
10- دکتر محسن نوغانی (اجتماع نگری در آموزش: مبانی و راهکارها)  {mp3}noghani{/mp3}