فهرست کارگروه های تخصصی پنجاه و هشتمین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

کارگروه 1: بررسی و تفویض اختیارات وفق برنامه آموزش عالی (حکمرانی در حوزه آموزش دانشگاهی)

کارگروه 2: تحول در برنامه ریزی آموزشی با تمرکز بر علوم انسانی - اسلامی

کارگروه 3: تحول در نظام جذب و پذیرش دانشجو با رویکرد تقاضا محوری و حل مساله و جذب نخبگان

کارگروه 4: اصلاح فرآیندهای آموزشی (کالبدی، ساختاری و محتوایی) و کیفی سازی آموزش

کارگروه 5: ساماندهی، ماموریت گرایی و آمایش رشته ها و محتوای درسی

کارگروه 6: تحول در بکارگیری و بهره مندی از ظرفیت نخبگان، دیپلماسی علمی و فناوری های نوظهور

کارگروه 7: تحول در رویکردهای مهارتی و اشتغال آفرین در نظام آموزشی دانشگاه ها

کارگروه 8: آموزش الکترونیکی، مجازی و آموزش های مبتنی بر فناوری های جدید

کارگروه 9: تحول، ساماندهی و اصلاح فرآیندها در آموزش عالی غیر دولتی