3کارگاه آموزشی «مهارت‌های ارتباط مؤثر» 

 

کارگاه آموزشی «مهارت‌های ارتباط مؤثر» ویژه اعضای هیات علمی پیمانی توسط مرکز آیس دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی « مهارت‌های ارتباط مؤثر » از مجموعه دوره‌های آموزشی 80 ساعته طرح ارتقای شایستگی‌های تدریس اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه در روز پنج شنبه اول اسفند ماه 1398 به مدت 4 ساعت توسط مرکز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در بخش اول، آقای دکتر سید محسن فاطمی عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد و مدير ميز آمريكاي شمالي دانشگاه به عنوان مدرس کارگاه، مطالبی را در زمینه انواع ارتباط، نحوه برقراری ارتباط موثر،موانع برقراری ارتباط موثر در سازمان و کلاس درس ارئه نمودند. بخش دوم نشست نیز به بحث و پرسش و پاسخ در زمینه ارتباط موثر با فراگیران و همکاران سازمانی اختصاص یافت.

 

 2