دانشکده ادبيات و علوم انسانی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مسعود خوش سلیقه

دانشکده علوم ورزشی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر مهدی محمدی نژاد

دانشکده دامپزشکی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر حسام الدين سيفی

دانشکده علوم
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر رزم آرا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر محمدجواد ساعی

دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

دانشکده علوم رياضی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مصطفی رزمخواه

دانشکده کشاورزی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر محمدحسين عباسپور فرد

دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: سرکار خانم دکتر سارا مهدیزاده

دانشکده منابع طبيعی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر عليرضا راشکی

دانشکده دانشکده مهندسی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر فرزاد دهقانیان

پژوهشکده فناوری زيستی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مريم مقدم متين

 

 

 

toosi 94

سازمان مرکزی

کارشناس کالج: طراوت زارعی طوسی

                            تلفن تماس: 38802388-051

 

 

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

کارشناس: نجمه پيوندی

                    تلفن تماس: 38806751- 051

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

کارشناس: علی اصغر صالحی مقدم

                    تلفن تماس: 38806340-051

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی

کارشناس: وحيد عنوانی

                    تلفن تماس: 38803477-051

 دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی

کارشناس: فاطمه عراده چی

                    تلفن تماس: 38803619-051

دانشکده دامپزشکی

کارشناس: طاهره جلالی نيا

                     تلفن تماس: 38803712-051

دانشکده علوم رياضی

کارشناس: مهری باقدان

                    تلفن تماس: 38806206-051

دانشکده علوم

کارشناس: محسن تقوی

                    تلفن تماس: 38804024-051

دانشکده کشاورزی

کارشناس: اکرم فرزانه

                   تلفن تماس: 38804629-051

 

دانشکده دانشکده مهندسی

 

کارشناس: سجاد نيازی

 

                    تلفن تماس: 38806020-051

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

 

 

Dr. Mirzavaziri

 رئیس کالج دانشگاه

دكتر مجید میرزاوزیری

 تلفن تماس:  38802385- 051