Untitled دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 انتخاب شد

فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-94 به شیوه‌ای متفاوت از سال‌های قبل اجرا گردید. سازمان امور دانشجویان سامانه‌ای را در این خصوص ایجاد و از دانشجویان متقاضی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه دعوت نمود درسامانه مزبور ثبت نام نمایند.
در دانشگاه فردوسی مشهد همانند سایر دانشگاه‌ها، کمیته دانشگاهی تشکیل و پس از بررسی نتایج حاصل از داوری پرونده دانشجویان شرکت کننده در جشنواره (که از طریق سامانه دانشجوی نمونه سازمان امور دانشجویان دریافت گردیده بود) برگزیدگان این دانشگاه را طبق جدول زیر معرفی نمود.

 

گروه تخصصی نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی
علوم انسانی امیر حسین اخروی دکتری تخصصی (phD )
کشاورزی و دامپزشکی  سعید جاهدی‌پور دکتری تخصصی (phD )
مرتضی علیرضایی نقندر دکتری تخصصی (phD )
فنی و مهندسی  امیررضا عسکری    دکتری تخصصی (phD )
محمدصادق کرباس فروشان کارشناسی ارشد