IMG 5321board

برگزاری نشست برنامه‎ ریزی درسی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی

نشستی با حضور آقای دكتر كرمی مسئول كمیته برنامه‎ریزی درسی دانشگاه و آقایان دكتر جوان جعفری رئیس محترم دانشكده علوم اداری و اقتصادی و دكتر حسینی مدیر محترم گروه حقوق در روز سه شنبه مورخ95/10/28 در محل دانشكده تشكیل گردید. در این نشست آقای دكتر جوان جعفری توضیحاتی در خصوص ضرورت ایجاد رشته “حقوق آب” و مطالعات انجام شده در این زمینه بیان نمودند و سپس آقای دكتر كرمی به سوالات مطرح شده درخصوص فرآیند ایجاد رشته پاسخ دادند.

IMG 5323b2