tarhedars

امكان ثبت “طرح درس “ در پرتال اعضای هیات علمی ایجاد شد

با پیگیری دفتر برنامه ریزی درسی معاونت آموزشی دانشگاه، امكان ثبت “طرح درس “ درپرتال -منوی آموزشی برای اعضای هیات علمی فراهم شده است. اعضا می‎توانند با مراجعه به پرتال نسبت به تكمیل طرح درس اقدام نمایند.