IMG 5347boarrd

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست فوق العاده شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در روز شنبه مورخ 1395/11/16 با حضور اعضا در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست برنامه درسی “مدیریت آموزشی“ با اصلاحات پیشنهادی به تصویب رسید. همچنین در خصوص گروه‎های آموزشی متقاضی استفاده از برنامه درسی وزارت علوم  بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر ارایه مطالعات پشتیبان در این گونه موارد از سوی گروه آموزشی تاكید شد.

-1 IMG 5346b1

IMG 5347b2