PB200004board

برگزاری دوازدهمین جلسه تشویق و تذکر دوره هفتم

دوازدهمین جلسه تشویق و تذكر روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 با حضور مدیر نظارت و ارزیابی و مدیران دانشكده دامپزشكی در محل دانشكده تشكیل شد. در این جلسه بعد از بررسی پرونده آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو، دو نفر مشمول تشویق و یك نفر مشمول تذكر شدند.

PB200011b1

PB200030b2