987

ایجاد رشته‎ علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد

به درخواست دانشگاه فردوسی مشهد، شورای گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 1395/10/25 با ایجاد رشته‎ علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت قطعی به عمل آورد.

تصویر مجوز