121

ایجاد رشته‎‎های مهندسی هوافضا و مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی

به درخواست دانشگاه فردوسی مشهد، شورای گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 1395/10/25 با ایجاد رشته‎های 1- مهندسی هوافضا و 2-مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت قطعی به عمل آورد.

تصویر مجوز