IMG 6749boarda

كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه با حضور اعضا، روز یكشنبه 1395/12/01 ساعت 10 صبح در محل مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بررسی شد. در این جلسه در مورد "فرایند تعیین عضو هیأت علمی واجد شرایط" و "وزن معیارهای مربوط به عملكرد عضو هیأت علمی در دو مقوله تدریس و پایان نامه (رساله)" از آیین نامه تشویق و تذكر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.​

IMG 6750a1